Kwaliteit

De diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot gezondheid en ziekte en is toegankelijk voor iedereen. De titel ‘diëtist’  is een wettelijk beschermde titel en kan alleen gebruikt worden na afronding van een erkende vierjarige HBO – opleiding ‘Voeding en Diëtetiek’. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Uw gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Appétit Voeding- en Dieetadvies werkt o.a. conform de richtlijnen Artsenwijzer diëtetiek.

Appétit Voeding- en Dieetadvies is aangesloten bij de DCN; Diëtisten Coöperatie Nederland en Stichting Kwaliteitsregister Paramedici, nummer 19912293689

 

 

logo2

Privacyverklaring Appétit Voedings- en Dieetadvies

Appétit Voedings- en Dieetadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u gebruikt maakt van diensten van Appétit Voedings- en Dieetadvies dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Appétit Voedings- en Dieetadvies heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Appétit Voedings- en Dieetadvies bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Appétit Voedings- en Dieetadvies kan uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Appétit Voedings- en Dieetadvies heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Appétit Voedings- en Dieetadvies zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Appétit Voedings- en Dieetadvies een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Appétit Voedings- en Dieetadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar suzanne@dietistappetit.nl  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Appétit Voedings- en Dieetadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-53884298 of via suzanne@dietistappetit.nl

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Appétit Voedings- en Dieetadvies kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer.

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.